Cameleon Business Training is verantwoordelijk voor de inhoud van cameleontraining.be

We vragen enkel je persoonlijke gegevens die nodig zijn om je boodschap aan ons via de contactpagina te beantwoorden.

Cameleon Business Training houdt zich aan de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die stelt dat je altijd je gegevens kan opvragen en corrigeren.

Wil je weten welke gegevens over jou in ons bestand staan? Neem dan contact met ons op.

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Cameleon Business Training, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan1, 1930 Zaventem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0478.299.377.

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.         Cameleon Business Training leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.         Cameleon Business Training stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres

–      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres;

2.2.      Cameleon Business Training kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  •   door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  •   tijdens uw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag en gebruik van de website;

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 10.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

Cameleon Business Training zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Cameleon Business Training om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

–       Categorie 4: de levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

3.2.      Direct marketing:

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Cameleon Business Training uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door ons hierover te contacteren. Deze aanvraag zal bevestigd worden voor ontvangst.

Cameleon Business Training zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Cameleon Business Training en U.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Cameleon Business Training. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4.      Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@cameleontraining.be, per post naar Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina

5.7.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan Cameleon Business Training aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.         Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3.         Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Cameleon Business Training en door advertentienetwerken waaraan Cameleon Business Training deelneemt.

Artikel 8 – Disclosure naar samenwerkingen met derden
8.1.         Verschillende blogposten op Cameleon Business Training zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven of merken. Hierbij benadrukt Cameleon Business Training steeds de volledige vrijheid in mening en contentuitwerking tijdens de samenwerking.

8.2.         In geen enkel geval wordt objectiviteit aan de kant gezet en aangeleverde content of inspiratie gekopieerd zonder zelf de eigen mening hierop te geven.

8.3.         Elke blogpost waarbij een dergelijke samenwerking zal steeds duidelijk worden aangegeven met een disclosure mededeling onderaan de blogpost.

8.4.         Hierbij dient aangegeven te worden, dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met deze derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 Artikel 9 – Links naar andere websites
9.1.         Cameleon Business Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Cameleon Business Training door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Cameleon Business Training.

9.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 10 – Cookies

10.1.         Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookiestatement van deze webpagina hieronder.

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:
‘Cameleon Business Training’, met zetel te Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0478.299.377.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Cameleon Business Training via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

3. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

4. Welke cookies worden er gebruikt op www.cameleontraining.be?

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website.

Cookie Type

OMSCHRIJVING

BEWAARTIJD

_ga Analytics

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Cookie by Google Analytics

2 Jaar

 

5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren: